Správa expertnej skupiny ad hoc o transformácii inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť  Túto správu vypracovala skupina nezávislých expertov, ktorých vo februári 2009 oslovil komisár Vladimír Špidla, aby sa zaoberali komplexnou problematikou reformy inštitucionálnej starostlivosti. Správa sa stala inšpiráciou pre ďalšie smerovanie v politike EK.

Preč z inštitúcie. Do komunity. Správa ex-komisára Vladimíra Špidlu. Jednoduché čítanie, anglická verzia.

Rozvoj komunitných sociálnych služieb Učebné texty Rady pre poradenstvo v sociálnej práci k projektu Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov.

ÚMLUVA OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE (Právo na nezávislý způsob života a život v komunitě podle článku 19 CRPD a závazky České republiky)  Táto podrobná správa bola vypracovaná právnikom Ligy lidských práv Marošom Matiaškom na zákazku českého Ministerstva práce a sociálních vecí. Cieľom práce je vymedzenie konkrétnych prvkov práva na život v komunite a záväzkov Českej republiky vyplývajúcich z tohoto práva.

Európska únia a právo na život v komunite   Táto správa bola vypracovaná Mental Health Initiative (program Open Society Foundations), ​​aby posúdila prínos štrukturálnych fondov EÚ pri presadzovaní práva osôb s postihnutím žiť a podieľať sa na spoločnosti ako rovnoprávni občania. Zameriava sa na to, či použitie štrukturálnych fondov v niektorých členských štátoch EÚ v strednej a východnej Európe na stavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich, pobytových inštitúcií pre osoby so zdravotným postihnutím, skôr než rozvoj alternatívnych služieb, ktoré podporujú život v komunitách, je v rozpore s právom EÚ. Štúdia vyšla v máji 2012, teda v čase, keď jej výsledky môžu pomôcť pri vypracovávaní novej politiky súdržnosti Politiky na obdobie 2014-2020. Správa je v angličtine.

http://www.opensocietyfoundations.org/reports/european-union-and-right-community-living