Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, princípy právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv sú dôležité hodnoty našej civilizácie. Slovenská spoločnosť len postupne zisťuje ako sa tieto hodnoty pretavujú do reálneho života. Jednou z oblastí, v ktorej má čo naprávať, je napĺňanie ľudských práv občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Nedostatočné rešpektovanie ľudských práv, mýty a predsudky vyčlenili ľudí so zdravotným postihnutím, opustené deti a odkázaných seniorov z ich prirodzeného domova a komunity do prostredia  inštitúcií. Pre pracovníkov v sociálnej oblasti  je potom veľmi ťažké, v takýchto podmienkach, rešpektovať a pomáhať plniť individuálne potreby a predstavy jednotlivých prijímateľov služieb.

Svet sa mení a my to musíme vziať na vedomie. Slovensko podpísaním medzinárodných dohovorov prijalo záväzok, že  každý človek má právo žiť slobodne, prijímať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia o svojom živote, mať svoje súkromie, realizovať svoje sny, žiť dôstojným životom s blízkymi ľuďmi.

Optimálnym riešením pre človeka, ktorý potrebuje podporné služby je, aby zostal vo svojom prirodzenom prostredí. Spoločnou úlohou pomáhajúcich profesionálov, rodiny a dobrovoľníkov je nájsť spôsoby, ako využiť jeho potenciál na nezávislý život podporený prácou a vzdelávaním, na bývanie rešpektujúce súkromie, na sociálne vzťahy posilňujúce jeho dôstojnosť. Komunitné služby nie sú len o spolupráci pomáhajúceho profesionála a odkázaného človeka priamo v prostredí, ktoré považuje za svoj domov. Ich cieľom je podporiť aj prirodzenú spoluúčasť rodiny, priateľov a susedov, zodpovednosť miestnej samosprávy a občianskej spoločnosti a vzájomný rešpekt a úctu.  Služby, založené na takýchto princípoch a rešpektujúce uvedené hodnoty, umožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím, deťom a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením a seniorom viesť plnohodnotný život v ich prirodzenom prostredí.

Platforma za komunitné službyZ Domova domov vznikla ako priestor pre pomoc a podporu všetkým, ktorí sa stotožnili so zámerom komunitných služieb a chcú ho na Slovensku realizovať a podporovať. Platforma je otvorená ľuďom z rôznych oblastí a profesií (prijímatelia služieb, ich rodiny a blízki, sociálni pracovníci, zriaďovatelia a poskytovatelia služieb, občianski aktivisti, právnici, ekonómovia, atď.), pretože ide o  zmenu, ktorá má ambíciu meniť pohľad širokej verejnosti na ľudí, ktorí sú v niečom iní a výnimoční.

Táto zmena už začala. Na Slovensku máme odborníkov a organizácie, ktorí podporujú projekty deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, usilujú o reformu v opatrovníctve, vytvárajú podporované bývania, medializujú inovatívne riešenia sociálnych situácií, presadzujú programy individuálneho rozvoja pre ľudí so zdravotným postihnutím, vzdelávajú sociálnych pracovníkov, poskytujú im supervíziu, aby sa všetko prejavilo v novej vyššej kvalite poskytovaných služieb.

Platforma za komunitné službyZ Domova domov bude sieťovať nositeľov zmeny, vzájomne zdieľať informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe. Platforma chce byť aktívna pri zmenách v systéme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a vládou schválenou Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR. Platforma bude prinášať podnety zo zahraničia, realizovať podporné kampane a propagovať úsilie všetkých, ktorí nastúpia na túto neľahkú cestu.