Spôsobilosť na právne úkony – cesta k samostatnosti a nezávislosti – Praktický manuál, najmä pre pracovníkov sociálnych služieb, ktorý objasňuje, čo to znamená byť spôsobilý na právne ukony a ako postupovať pri prinavracaní spôsobilosti na právne úkony. Autormi sú právnici Maroš Matiaško, Vladimír Volčko a Ivan Humenník, 2015.

Ústavný súd SR ostro kritizuje pozbavovanie na právne úkony   Tlačová správa ZPMP v SR k rozhodnutiu Ústavneho súdu, ktorý potvrdil je boli porušené ústavné práva pána T. keď ho kvôli jeho zdravotnému postihnutiu zbavili svojprávnost. január 2013

www.sebaobhajovanie.sk webová stránka, ktorá poskytuje praktické informácie pre sebaobhajcov

ZPMP v SR realizuje Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium, ktorý bol  podporený  z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.  Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Prinášame ich výstupy.

Právo na prístup k spravodlivosti ľudí s mentálnym postihnutím – publikácia ZPMP v SR,  právna analýza JUDr. Maroša Matiaška

Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania – publikácia ZPMP v SR, právna analýza JUDr. Zuzany Stavrovskej

Právo ľudí s mentálnym postihnutím na prístup k spravodlivosti - publikácia ZPMP v SR, JUDr. Maroš Matiaško

Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania – publikácia ZPMP vSR, JUDr. Zuzana Stavrovská, Mrg. Zuzana Kolláriková

Manuál: Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania

Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania – publikácia ZPMP vSR, JUDr. Zuzana Stavrovská, Mrg. Zuzana Kolláriková, EASY TO READ

Príklady z praxe zo súdneho konania o spôsobilosti na právne úkony – publikácia ZPMP v SR od advokátky Zuzany Stavrovskej