Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Posted by on Okt 16, 2014 in AKTUALITY, PODPOROVANÉ BÝVANIE, UDALOSTI | No Comments

V dňoch 8.-11.10.2014 sa konala v Nórsku v Oslo medzinárodná výročná konferencia EASPD – Európskej asociácie poskytovateľov podporných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením s názvom „Domov pre všetkých“. Vďaka Nadácii SOCIA  a Nezávislej platformy SocioForum, ktoré je členom EASPD, sme sa na nej mohli zúčastniť. Radi by sme Vám pretlmočili najdôležitejšie informácie.

Na konferenciu sme išli s presvedčením, že sa bude týkať osôb so zdravotným znevýhodnením, pretože to je naša cieľová skupina. Zistili sme, že sa mýlime. Našimi klientmi sú totiž ľudia. Každý zdravotne postihnutý človek, ktorý býva v zariadení sociálnych služieb, je vlastne bezdomovec, ktorý nepracuje, má dysfunkčnú rodinu a často pochádza z detského domova. Tak čo z toho je to najdôležitejšie, aby sme ho zaradili do príslušného „šuflíka“ nášho sociálneho systému? Práve tam sme pochopili, že je potrebné prekonať tento „medicínsky model prideľovania diagnóz“, ale nazerať naňho komplexne a holisticky, krok po kroku odhaľovať jeho „symptómy“  a riešiť ich podpornými službami vychádzajúcimi zo silnej sociálnej siete fungujúcich spolupracujúcich sociálnych organizácií (Professional networking) v konkrétnej komunite (community-based). Táto horizontálna línia by mala byť potvrdzovaná aj vertikálne, teda je nutná vzájomná spolupráca národných, samosprávnych a neziskových organizácií v záujme napĺňania základných ľudských práv zdravotne znevýhodnených ľudí. Tak vertikálna ako aj horizontálna línia je nevyhnutná pre úspech transformácie podporovaných služieb na klienta a komunitu založených ako aj procesu de-inštitucionalizácie v jednotlivých krajinách EÚ (strategic partnership and lobbing at national and municipal authorities).

Už sa vám stalo, že ste išli na odbornú konferenciu do zahraničia a niekto bol zvedavý na Váš názor? Tak nám sa to stalo. A oni –zástupcovia západoeurópskych krajín v EASPD to fakt mysleli aj vážne. Naozaj ich zaujímali názory nás – zástupcov krajín východnej a strednej Európy. Dokázali nám to otázkami a podporou dialógu v menších pracovných skupinách, čím nás presvedčili o úprimnosti tvrdenia, že chcú podporné služby zdravotne znevýhodneným ľuďom zamerať na ich osobnosť (person-centered) a preniesť svoje služby v tom správnom čase na tom správnom mieste tak, aby sa náš klient nestal pasívne závislým užívateľom toho, čo systém ponúka, ale naopak, motivovať ho k aktívnej účasti na riešení svojich problémov a tiež tvorbe vlastných nových riešení, ktoré sa dajú svojpomocou šíriť k ďalším klientom (transfer from dependency to activity). Jeden z 8 workshopov viedol 47-ročný Stephen z anglického Nottinghamu, ktorý sa kvôli depresii dostal na ulicu a ako bezdomovcovi mu pomáhali profesionálni pracovníci Podporovaného bývania (odmietol ísť do inštitucionalizovaného domova sociálnych služieb ako pacient). Po 2 ročnom intenzívnom sociálno-rehabilitačnom programe a rôznych rozvojových tréningoch teraz sám vedie skupinu nových klientov tohto podporovaného bývania na základe svojpomocných princípov. Najdôležitejšie je však uvedomiť si, že potreba bývania ako aj všetky základné životné potreby musí mať náš klient uspokojené v prvom rade (social housing first), aby sa dokázal ďalej rozvíjať a vnímať potenciál, čo v sebe má. Teda všetky ostatné podporované služby (podporované zamestnávanie, poradenstvo, terapia atď.) majú len doplnkovú funkciu k tejto centrálnej základnej potrebe bývania.

Zaujímavou časťou konferencie bol výskumný blok, kde prednášali profesori z univerzít z New Yorku, Írska a Belgicka. Poukázali na priamy význam a dopad objektívnych výskumných dát (získaných v spolupráci univerzít s poskytovateľmi podporovaných služieb), ktoré sú jednoznačnými faktami pre politikov a exekutívu sociálnej politiky a politiky zamestnanosti v regiónoch a zároveň tak aj argumentmi v prospech našej práce s klientmi.

Pre západoeurópske krajiny je v súčasnosti veľkou výzvou v oblasti práce so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi to, že aj u nich sa znižujú príspevky od štátu či samospráv. Ich systém financovania je vo väčšine založený na výbere organizácie klientom. Demografické dáta hovoria, že rastie počet ľudí odkázaných na sociálne podporné služby. Zároveň v konkurenčnom boji s ostatnými sociálnymi poskytovateľmi musia sociálne organizácie ceny za svoje služby pre klientov znižovať. Teda pri neustále sa znižujúcich príspevkov od štátu a samospráv, sa znižujú ceny za poskytované služby pre klientov, ale zároveň majú tieto organizácie pomôcť väčšiemu počtu klientov. Pri riešení aj týchto výziev hľadajú riešenia a ponúkajú výmenu skúseností aj v spolupráci s ostatnými krajinami EÚ.

Detailnejšie informácie o konferencii nájdete na: http://www.easpd.eu/en/content/annual-conference-2014-norway

Jednotlivé príspevky rečníkov si môžete pozrieť na: http://www.easpd.eu/en/content/oslo-conference-speakers-presentations

Eňa Kopcová

 www.tenenet.sk