Rola neziskového sektora v poskytovaní sociálnych služieb

Posted by on Mar 20, 2015 in AKTUALITY, UDALOSTI | No Comments

Začiatkom marca sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia Rola neverejného sektora v poskytovaní sociálnych služieb verejného záujmu. Organizátorom konferencie bol Európsky hospodársky a sociálny výbor v spolupráci s poľským ministerstvom práce a sociálnych vecí. Za Slovensko organizátori oslovili SocioFórum ako zastrešujúcu platformu neverejných poskytovateľov a zastupovať ich tam bola Eňa Kopcová, z občianskeho združenia TENENET. Dovoľujeme si zverejniť jej postrehy a hlavné podnety z tohto stretnutia.

– zabúdame na to, že neziskovky môžu a majú produkovať zisky (ktoré však použijú na svoj rozvoj) a majú poskytovať aj služby ziskové, nielen spotrebovať rozpočty, ktoré dostanú formou grantov na vlastnú prevádzku (tak im neostáva na svoj ďalší rozvoj), preto by bolo na prospech veci aj to, že budú nútené propagovať svoje služby vo verejnosti a tým nielen zvýšia príjem z verejnosti, ale budú šíriť aj dobré meno o svojich službách pre verejnosť,

– stále málo využívame vo všeobecnosti a najmä v priestore EÚ dobrovoľníctvo v lokálnych sociálnych službách a v komunite,

– problémom sociálnych služieb v EÚ a jednotlivých krajinách je stále dostupnosť (formou demografického rozmiestnenia a vzdialenosti, bezbariérového prístupu atď.) a zároveň prístupnosť sociálnych služieb (stále prevláda názor, že klient by mal prísť za nami a nie my za ním, čo je chyba),

– financovanie sociálnych služieb pri všeobecnom trende stárnutia populácie EÚ, rastúceho trendu zdravotne postihnutých a ľudí odkázaných na sociálne dávky (nožnice chudoby) je a bude väčším problémom – opäť riešili aj systém financovania formou poukazov, ktoré dostane klient, vyberie si poskytovateľa sociálnych služieb a štát tejto neziskovke poukaz preplatí (napr. dnešná podoba Re-pasu pri rekvalifikáciách na Slovensku), čo však má svoje obmedzenia a riziká ako napr. konkurencia medzi neziskovkami, likvidácia niektorých neziskoviek, nedomyslenie rôznych stupňov sociálnej služby a rovnaký prístup financovania sa tu nedá uplatniť vzhľadom na rôznosť sociálnej klientely a jej potrieb,

– potreba vyvinúť jednotný monitorovací a hodnotiaci systém financovania v EÚ a z toho vychádzať a tak lobovať za financovanie sociálnych služieb v EÚ aj pre jednotlivé krajiny

– potreba medzirezortnej a medzisektorovej spolupráce s verejným sektorom – štát, samospráva ale aj business sektorom

 

viac informácií o konferencii sa môžete získať tu.