Rastú ako my01

Odborníci sa zhodujú v názore, že prvé roky života človeka majú nesmierny význam pre život človeka. Správnym prístupom a stimuláciou a môžu výrazne zlepšiť aj situácia detí s akýmkoľvek postihnutím. Cieľom včasnej intervencie nie je samotné dieťa, ale aj rodina, ktorej sa poskytuje podpora a pomoc v zložitom období života.

Na Slovensku nemáme ustálenú terminológiu – ,,včasná intervencia“, ,,raná starostlivosť“, “raná intervencia”, ,,rané poradenstvo“. Bohužiaľ odzrkadľuje to realitu. Na rozdiel od okolitých krajín nemáme systém včasnej intervencie rozpracovaný. Musíme konštatovať, že chýba prepojenie rodičia – pediater – terapeut – psychológ – špeciálny pedagóg – sociálny pracovník. Informovanosť rodičov o vývoji dieťaťa je nedostatočná a starostlivosť o zdravotný a psychický stav rodičov absentuje úplne.

Vlády SR schválila v roku 2001 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím, na základe ktorého sa vypracoval Program raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím. Niekoľko úloh, ktoré z Programu vyplynuli pre ministerstvo školstva a pre ministerstvo zdravotníctva sa majú riešiť v časovom horizonte rokov 2000 – 2015.

VIAC INFORMÁCIÍ A UDALOSTÍ

ZAUJÍMAVÉ LINKY A PUBLIKÁCIE