Rozhodujú ako my02

Na základe Ústavy Slovenskej republiky a tiež Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú všetky osoby právo voliť, ikeď s podporou tretej osoby. Súčasná právna úprava to na Slovensku neumožňuje. Naopak pretrváva tendencia zbavovať klientov zariadení sociálnych služieb spôsobilosti na právne úkony. Je potrebné hľadať spôsoby ako naďalej neporušovať práva ľudí. Jednou cestou ako na toto upozorňovať je podpora sebaobhajovania.

 

VIAC PUBLIKÁCIÍ

VIAC INFORMÁCIÍ A UDALOSTÍ