Inkluzívne vzdelávanie

Študujú ako my07

Čo je inklúzia? Začlenenie sa do spoločnosti.

Nejde len o pomoc pri uspokojovaní základných životných potrieb, ale zmyslom a účelom by malo byť maximálne (primerane možnostiam konkrétneho človeka) pomocou rôznych foriem pomoci mu otvoriť prístup k plnohodnotnému životu a začlenenia sa do sociálnych sietí.

Inkluzívne vzdelávanie sa snaží búrať bariéry v školstve, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu ako naplnenie práva každého dieťaťa. Takéto vzdelávanie môže obohacovať všetky deti, keďže prítomnosť rôznorodosti a spoločná socializácia vytvárajú priestor pre toleranciu na školách.

Ideu inklúzie vo vzdelávaní zásadne podporila Svetová konferencia UNESCO o špeciálnom vzdelávaní „Prístup a kvalita“ v roku 1994 v španielskej Salamanke. Ďalším kľúčovým momentom pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania bolo vydanie Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím v roku 2006, ktorý ustanovuje právo pre zdravotne znevýhodnených vzdelávať sa v inkluzívnom edukačnom systéme, čím zaviazal jednotlivé štáty k transformácií školstva a presadzovaniu inkluzívneho vzdelávania v praxi. Medzinárodný rámec podpory inkluzívneho vzdelávania rozšírilo i UNESCO v roku 2009 vydaním Politického usmernenia pre inklúziu vo vzdelávaní. Cieľom týchto snáh bolo podporiť jednotlivé vlády v tvorbe stratégií a politík, ktoré by inklúziu komplexne zahrnuli do vzdelávacej politiky.

 

VIAC UDALOSTÍ A INFORMÁCIÍ

PUBLIKÁCIE