Pozvanie na workshop – Komunitné sociálne služby

Posted by on Nov 21, 2014 in DÔLEŽITÉ | No Comments

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov a Open Society Foundation – Mental Health Initiative pripravili workshop pre mladých sociálnych pracovníkov

KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY,  25.novembra 2014, 8:30 – 15:30, Katedra sociálnej práce PF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š 52

Workshop bude rozdelený do dvoch blokov. V prvom sa budeme venovať hlavných východiskám komunitných sociálnych služieb a transformácii systému poskytovania sociálnych služieb. Budete mať možnosť vypočuť si aj konkrétne príklady komunitných služieb zo Slovenska a zahraničia. Popoludňajší blok sa bude venovať najmä prístupu zameranému na človeka a individuálnemu plánovaniu, špeciálne aj pre ľudí s kombinovaným zdravotným postihnutím.

Hlavné tézy dopoludňajšieho bloku:

  1. Východiská komunitných služieb a základné medzinárodné dokumenty o ľudských právach
  2. Inštitúcia vs. Komunita – základné znaky a rozdiely
  3. Prečo transformácia sociálnych služieb? Aká je úloha sociálneho pracovníka?
  4. Príklady z praxe – DSS Slatinka, Agentúra podporných služieb….

 

Otázky do spoločnej diskusie: Kam by mali smerovať sociálne služby v SR? Kde to viazne? Stretávate sa s ľuďmi so zdravotným postihnutím? Ako funguje interakcia? V ktorých oblastiach života vidíte ešte medzery a možnosti na väčšiu inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti? Aké zdravotné a sociálne služby považujete za najdôležitejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím?

Hlavné tézy popoludňajšieho bloku:

  1. Individuálny vs. skupinový prístup v sociálnej práci?
  2. Čo je individuálne plánovanie?
  3. Prístupy v individuálnom plánovaní – plánovanie zamerané na človeka + praktické príklady
  4. Ako na individuálne plánovanie s ľuďmi s kombinovaným zdravotným postihnutím. + praktické príklady

Lektori:

Denisa Nincová – Vyštudovala sociálnu prácu na UMB v Banskej Bystrici. Pracuje v DSS Slatinka, Lučenec -najprv ako sociálna pracovníčka, teraz ako riaditeľka. DSS Slatinka nastúpilo proces transformácie zariadenia v roku 2008, v súčasnosti je zapojené v Národnom projekte na podporu deinštitucionalizácie. Sprevádza ľudí so špecifickými potrebami pri prechode z inštitucionálneho prostredia do komunitných sociálnych služieb. Pôsobí aj ako lektorka a supervízorka.

 Miroslav Cangár – sociálny pracovník, sociálny pedagóg a supervízor. Absolvent nórskej Diakonhjemmet Hogskole a UKF Nitra. Od roku 2003 pôsobil ako sociálny poradca, lektor a supervízor v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci a spolupracoval s rôznymi mimovládnymi organizáciami. Od roku 2011 pracuje pre MPSVR SR, kde má na starosti oblasť prechodu z inštitucionálnej na komunitné služby a od roku 2014 pracuje pre Inštitút zdravotnej politiky MZ SR, kde sa venuje prepájaniu sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Odborne sa primárne zameriava na individuálnu plánovanie a kvalitu sociálnych služieb.

 

Počet účastníkov je maximálne 15 osôb. Ak by ste mali záujem sa záčastniť, prihláste sa mailom na platforma@socia.sk do rána 24.11.