Písomná správa pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva

Posted by on Aug 1, 2013 in PUBLIKÁCIE | No Comments

Písomná správa

Národnej rady občanov so  zdravotným postihnutím v SR (NROZP), Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMPvSR), ODOS, Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS), Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Platformy za komunitné služby z Domova domov a nadácie SOCIA

pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, ktorá pripravuje podklady pre 18. zasadnutie Rady OSN v januári a februári 2014 vo vzťahu k Slovenskej republike

Správa podaná dňa 24. 6. 2013

Autori tejto správy si dovoľujú Rade OSN pre ľudské práva (ďalej len „Rada“) predložiť nižšie uvedené informácie ako podklad pre jej 18. zasadnutie k univerzálnemu periodickému hodnoteniu. Táto správa si kladie za cieľ informovať Radu o situácii detí a dospelých osôb s mentálnym a psycho-sociálnym postihnutím v Slovenskej republike a o napĺňaní ich práv v oblasti spôsobilosti na právne úkony, ich práva voliť a byť volený, práva na vzdelanie, na život v komunite a práva nebyť podrobený zlému zaobchádzaniu. Príloha č. 1 obsahuje navrhnuté odporúčania pre Slovenskú vládu, ktoré môžu napomôcť vláde zosúladiť domáci právny poriadok, politiky a prax s požiadavkami vyplývajúcimi z dokumentov a štandardov OSN o ľudských právach. Príloha č. 2 obsahuje krátke predstavenie organizácií predkladajúcich túto správu.

Písomná správa SVK

Kontakt: Mental Disability Advocacy Center

tel: +36 1 413 27 30, fax: +36 1 413 27 39

email: mdac@mdac.info, web: www.mdac.info