Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Posted by on Nov 25, 2013 in SVOJPRÁVNOSŤ, UDALOSTI | No Comments

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pozýva na odborný seminár: Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Termín: 28. november 2013

Miesto konania:  Hotel SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava

Seminár Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie je súčasťou projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium. Cieľom tohto projektu je zvýšenie zapojenia mimovládnych organizácií do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Na samotnom seminári budú predstavené výsledky analýzy prístupu k zodpovednosti za svoje právne úkony ľudí s mentálnym postihnutím v národnom kontexte, ktorá bola spracovaná v prvej fáze projektu. Súčasťou semináru budú aj základné tézy účinnej ochrany a modelové ukážky zo životnej praxe. Na záver seminára sa uskutoční diskusia, kde bude vytvorený priestor na otázky k tejto citlivej téme.

Význam seminára spočíva nielen vo zvýšení informovanosti a právneho vedomia, ale aj v sieťovaní a prepájaní zástupcov skupín ľudí s mentálnym postihnutím a relevantných inštitúcií, ktorým seminár poskytne priestor na výmenu názorov a skúseností.

Seminár má celoslovenský charakter a zúčastní sa ho 204 ľudí zo 102 organizácií.

 

Predbežný program:

Štvrtok: 28.11.2013

Cieľová skupina:  ľudia s mentálnym postihnutím, rodičia, príbuzní, opatrovníci a odborná i laická verejnosť, zástupcovia médií.

8.30 – 9.30 registrácia
9.30 – 11.00 začiatok: 1.blok:  Predstavenie analýzy 1.časť:

Úvod do problematiky:
–          Protiprávny úkon a aké sú jeho následky.
-          Definícia škody, a zodpovednosť.
–          „Deliktuálna spôsobilosť“  kontra  „spôsobilosť na právne úkony“.
–          Predchádzanie vzniku škodám ?
–          „Náležitý dohľad“ jeho obsah a dodržiavanie.
–          Scenáre náhrady škody a určenie zodpovedných osôb.

11.00 – 11.30 prestávka s občerstvením
11.30 – 12.30 2. blok:  Predstavenie analýzy 2.časť:

Deliktuálna zodpovednosť, trestnoprávna zodpovednosť  a ďalšie formy zodpovednosti za škodu

12.30 – 14.00 obedová prestávka
14.00 – 16.00 3. Blok: Príklady z praxe – rozhodnutia súdov.

Predstavenie jednotlivých prípadov  riešenia vzniku škôd a zodpovednosti škodcu a toho kto má povinnosť náležitého dohľadu.

Diskusia

 

 

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol  podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu zameraného na ľudské práva  Dôstojný život – právo, nie privilégium je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Kontakt: Karola Pavlíková, Tel.: 02/63814968, e-mail: asistent@zpmpvsr.skwww.zpmpvsr.sk