Spoločné európske usmernenia pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Usmernenia na implementáciu a podporu trvalého prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť pre deti, zdravotne postihnuté osoby, ľudí s duševnými poruchami a pre seniorov v Európe vypracovala Európska expertná skupina pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v novembri 2012.

Manuál o využívaní európskych fondov pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Účelom tohto manuálu je pomáhať všetkým orgánom verejnej správy v Európe podieľajúcim sa na plánovaní a realizácii štrukturálnych fondov EÚ (a ďalších príslušných fondov), aby predstavovali rozhodnutia, ktoré pomôžu zlepšiť život viac ako jedného milióna európskych občanov, ktorí v súčasnosti žijú v inštitucionálnej starostlivosti; a ďalej, aby predstavovali rozhodnutia, ktoré pomôžu modernizovať starostlivosť a systémy podpory tým, že zabezpečia, aby dodržiavanie ľudských práv a rovnosti boli jadrom vykonávaných reforiem. Štrukturálne fondy majú potenciál podporovať rozvoj kvalitných rodinných a komunitných alternatív k inštitucionálnej starostlivosti a zabezpečiť, aby tieto služby boli k dispozícii pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Manuál dala vypracovať Európska expertná skupina pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v novembri 2012.

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady  Autormi tejto štúdie sú Jim Mansell, Martin Knapp, Julie Beadle-Brown, Jeni Beecham. Cieľom tohoto projektu bolo zozbierať dostupné informácie o počte ľudí so zdravotným znevýhodnením, žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti v 28 európskych krajinách a identifikovať úspešné stratégie náhrady inštitucionálnej starostlivosti komunitnou, s dôrazom na ekonomické otázky spojené s týmto prechodom. Je to najobsiahlejšia štúdia svojho druhu. Skrátené zhrnutie európskej štúdie je v slovenčine.

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady  Kompletná štúdia v anglickom jazyku.

Deinštitucionalizácia – Búranie mýtov  Deinštitucionalizácia – Búranie mýtov. Materiál organizácie Eurochild, ktorý dáva jasné odpovede na otázky okolo deinštitucionalizácie a transformácie služieb o deti v náhradnej starostlivosti.

Deinštitucionalizácia a transformácia služieb starostlivosti o deti – anglická verzia.
Deinstitucionalizace a transformace Sluzeb Pro Deti – česká verzia  Autormi tejto rozsiahlej práce sú Georgette Mulheir a Kevin Browne z Univerzity v Birminghame spolu so širokým kolektívom spolupracovníkov z viacerých európskych krajín. Odborníci v oblasti starostlivosti o deti v rámci európskeho regiónu identifikovali najlepšie príklady postupov deinštitucionalizácií detí z ústavnej starostlivost. Štúdia zároveň chce upozorniť čitateľa na niektoré problémy a prekážky, a zároveň ponúka rady a praktické metódy na ich riešenie. Snaží sa uchopiť proces deinštitucionalizácie v celej svojej zložitosti.

Deinštitucionalizácia a kvalitná alternatívna starostlivosť o deti v Európe. Čo sme sa naučili a cesta napred.  Tento pracovný dokument napísala Michela Costa (Eurochild) aj s cennými vstupmi od členov Pracovná skupina Eurochild “Deti v náhradnej starostlivosti”.  Autorka upozorňuje na nezvratné následky inštitucionalizácie detí a apeluje na EÚ, aby podporila svoje deklarované politky v tejto oblasti obnovením záväzkov, ale aj nasmerovaním financií na deinštitucionalizáciu a podporu alternatívnych typov služieb a prevenciu vo všetkých členských štátoch. Dokument je v anglickom jazyku, október 2012.

Hardeman:Deinštitucionalizácia: Od teórie k praxi   Prezentácia Mineke Harderman z EASPD, ktorá odznela na fóre poskytovateľov EASPD v Bratislave v roku 2011. Prezentácia je v angličtine

Kontext transformace pobytových sociálních služeb Autorky monografie Soňa Vávrová (ed.), Leona Hozová, Ivana Marášková, Radana Novaková, 2009, sa zamýšľajú nad kontextom transformaácie pobytových sociálnych služieb v ČR. Rešpektujú historický vývoj aj súčasný stav starostlivosti o seniorov a osoby so zdravotným postihnutím a názory a postoje občianskej spoločnost. Zdôrazňujú legitimitu dobrovoľníctva a dôležitosť individuálnej podpory a pomoci užívateľom sociálnych služieb v podobe osobnej asistencie, ako možnej alternatívy prispvajúcej ku skvalitneniu života osôb žijúcich v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.