Pracovný seminár 28. júna 2013 v Bratislave

Posted by on Jún 13, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Platforma Za komunitné službyz Domova domov v spolupráci s nadáciou SOCIA pripravila koncom júna seminár  AKO SA PRIPRAVUJEME NA DEINŠTITUCIONALIZÁCIU? Môže legislatíva a štrukturálne fondy EÚ 2014 – 2020 reálne podporiť proces DI?

Cieľom  seminára bolo otvoriť vysoko aktuálnu otázku našej pripravenosti na proces DI. Semináru sa zúčastnili zástupcovia MPSVR, MPRV, FSR, ÚPSVAR a niekoľkých VÚC, zástupcovia DG Employment a DG Regio, zriaďovatelia aj poskytovatelia sociálnych služieb a podporovatelia platformy. Pracovný seminár uviedlo niekoľko prezentácií, ale najdôležitejšou časťou bola diskusia. Chceme sa týmto všetkým účastníkom poďakovať za aktívnu účasť. Keďže na seminári vyvstalo niekoľko otázok na FSR realizátora Národného projektu Podpora DI, Platforma si odpovede na ne vyžiadala oficiálnou cestou. Keď dostaneme nové informácie, zverejníme ich na webe.

Tu nájdete prezentácie zo seminára:

Vladislav Matej: DI_Slovensko_úvodné poznámky

Mária Machajdíková: PLATFORMA krátka info

Alena Brožková: Domov bez zamku

Lýdia Brichtová: DI a novela

Martin Chovanec: Prezentácia NP DI

 

 

PROGRAM SEMINÁRA:        

10.00 – 11.00
Úvodné poznámky k DI na Slovensku, Vladislav Matej, SOCIA
Krátke predstavenie Platformy Z Domova domov, Mária Machajdíková, SOCIA
Zo zámku do komunity, Alena Brožková, Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou (ČR)

11.00 – 12.00
Návrh opatrení na podporu DI a komunitných služieb v pripravovanej  novele zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, Lýdia Brichtová, riaditeľka odboru,  MPSVaR

12.30 – 13.30
Ako podporia finančné nástroje EÚ v období 2014-2020 proces DI na Slovensku, Miroslav Cangár (MPSVaR),  Miroslav Hrudkay (MPRV – IROP), Vargová Mária (ÚPSVR), Martin Chovanec (FSR)