OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

Chceli sme, ale…

Národný projekt Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa zdal byť šancou na to, aby sa veci v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti posunuli trocha dopredu. Tešili sme sa, keď sa začiatkom júla objavila výzva na zákazku „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“. To je presne to, čo potrebujeme a chceme robiť. Lenže to by museli byť súťažné podmienky nastavené tak, aby automaticky nevylučovali väčšinu akreditovaných subjektov zo súťaže…

V Návrate už 20 rokov pracujeme pre rodiny. Kedysi náhradné, neskôr aj iné, ktoré to potrebujú. Kedysi  viac-menej na kolene, dnes už s kvalitným tímom odborníkov, primeranou výbavou pomôcok, nástrojov, techniky…Je to náročné. Ľahšie je zmeniť zákony, oveľa ťažšie zaužívané stereotypy.  Na Slovensku stále nemáme kvalitnú, včasnú  a dostupnú sieť pomoci a podpory rodinám s deťmi. A tak národný projekt Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, sa zdá byť šancou na to, aby sa veci posunuli trocha dopredu…
Trojročný priestor skvalitniť služby pre náhradné rodiny, vyškoliť pracovníkov detských domovov, poskytnúť podporu profesionálnym rodinám, personálne posilniť úrady, skvalitniť pomoc rodinám v kríze… Viac ako 5 mil. eur, aby peniaze neboli dôvodom, že sa nedá …
My v Návrate sme sa tešili  z podporných služieb a vzdelávania  pre náhradné rodiny. To je to,  čo rodiny pýtajú a čo sa im aj snažíme poskytovať.  A teraz sa to konečne zavádza ako systém, má to mať kontinuitu.
Zapojíme sa do projektu, máme predsa čo ponúknuť. A konečne budeme mať chvíľu financie na naše služby a nebudeme strácať energiu hľadaním  zdrojov.  Nielen my, aj ďalšie organizácie, lebo plánov je veľa a výnimočne aj peňazí je dosť. A konečne budú mať rodiny možnosť dostať služby v rozsahu a čase, kedy to  potrebujú.
Začiatkom júla sa teda objavila výzva na  zákazku „Zavedenie systému odbornej  podpory náhradných rodín“. Lenže…
Po obdržaní súťažných podmienok sme zistili, že v podobe, v akej bola zákazka vyhlásená nie je prakticky realizovateľná z nasledovných dôvodov:
  • Vo výzve sú spojené dva programy – Adaptačný program pre nové náhradné rodiny a Program podpory náhradných rodín, čo znamená spolu v priebehu 2 rokov pracovať s 3257 klientmi. Znamená to takmer 50 tisíc hodín individuálneho poradenstva a 3 tisíc zrealizovaných seminárov, nehovoriac o ďalšej časovej dotácii na prípravu, cestovanie a administráciu. Aj keď je zákazka rozdelená na jednotlivé kraje, uchádzač musí ponúknuť zabezpečenie celej zákazky.
  • Vzhľadom na tento rozsah verejný obstarávateľ vyžaduje, aby sa uchádzač preukázal 80 odborníkmi na poradenskú prácu, resp. lektorskú činnosť a disponoval akreditáciou na činnosti sociálno-právnej ochrany a dostatkom skúseností, pričom verejný obstarávateľ kladie podmienky v oblasti vzdelania a skúseností ešte na vyššiu úroveň ako zákon č. 305/2005 Z.z.. Podľa nášho názoru v súčasnosti nijaká akreditovaná organizácia na Slovensku nemá takýto počet skúsených odborníkov.
  • Podmienkou účasti na verejnom obstarávaní  pre uchádzača je zloženie zábezpeky 50 tis. eur. Táto suma je vysoko nad možnosti väčšiny subjektov, ktoré v súčasnosti na základe akreditácie podľa zákona o sociálno-právnej ochrane na Slovensku v danej oblasti pracujú. Ide o mimovládne organizácie, prevažne občianske združenia a neziskové organizácie, ktorým spôsob financovania neumožňuje vytvárať tak veľkú finančnú rezervu.
  • Plánované financovanie projektu na základe fakturácie takisto pri tak veľkom projekte akreditovaným organizáciám nedovoľuje  zodpovedne sa o projekt uchádzať, nakoľko nemajú dostatočné množstvo voľných prostriedkov, aby náklady projektu finančne uniesli.
  • Jedinou možnosťou je vytvorenie konzorcia uchádzačov, to ale nepovažujeme pri takom objeme činností, krátkom čase a aj rozdielnosti organizácií za reálne, nehovoriac o tom, že to prináša ďalšie riziká.
Projekt Zavedenie systému podpory náhradných rodín mal potenciál posunúť kvalitu aj kvantitu starostlivosti o deti žijúce mimo svoju biologickú rodinu ďalej. Pokiaľ by jednotlivé časti projektu boli zabezpečované rôznymi dodávateľmi, bola by šanca na kvalitné odvedenie služieb, na širšiu škálu ponúk pre rodiny a na otestovanie si nielen postupov, ale aj potenciálnych dodávateľov služieb pre náhradné rodiny do budúcnosti. Prekvapuje nás, že obstarávateľ – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý dobre pozná situáciu akreditovaných subjektov na Slovensku, zvolil takú formu zabezpečenia aktivít projektu, ktorá väčšinu osvedčených akreditovaných subjektov zo súťaže vylučuje. 
Za Návrat môžeme skonštatovať, že sme mali záujem sa o časť zákazky uchádzať, pričom máme za to, že z hľadiska našej odbornej úrovne a skúseností máme veľmi dobré východiska akúkoľvek časť predmetu zákazky kvalitne odviesť. Vzhľadom na jej objem sa však o realizáciu zákazky nemôžeme zodpovedne uchádzať. 
Chceme naše služby poskytovať ďalej, lebo veríme, že to má zmysel. A tak budeme hľadať zdroje, naďalej rozvíjať programy a ponuky. A držať palce náhradným rodinám, aby tú možnosť, ktorú im projekt mal dať, mohli využiť.