Otvorený list predsedovi vlády SR

Posted by on Aug 20, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

V Bratislave 20.augusta 2013

 

Vážený pán predseda vlády,

určite sa stotožníte s tým, že ratifikácia a plnenie medzinárodných dohovorov, dodržiavanie Ústavy a zákonov sú dôležité podmienky pre vnútornú i zahraničnú stabilitu Slovenskej republiky. Keďže sme svedkami viacerých pochybení štátnych orgánov v tejto oblasti, považujeme za našu povinnosť upozorniť Vás na túto skutočnosť. V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako aj Dohovoru OSN o právach dieťaťa majú občania so zdravotným postihnutím a deti v náhradnej výchove požívať zvýšenú ochranu svojich ľudských práv. Svet sa na tom zhodol z dôvodu, že pre svoju zraniteľnosť sú vystavené zvýšenému riziku ich porušovania.

Ľudskoprávny princíp je dnes základom sociálnych politík v Európe i vo svete a prináša zásadnú zmenu prístupu k týmto sociálnym skupinám. Spoločnosť uznáva, že ľudia s postihnutím, či deti v náhradnej výchove majú rovnaké potreby ako tí ostatní: chcú žiť vo svojej rodine a mať svoje súkromie, vzdelávať sa a pracovať, prosto prežiť svoj život dôstojne a naplno. Zásadným spôsobom sa preto menia systémy sociálnych služieb. Vítame, že aj v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách MPSVR navrhuje také pravidlá, ktoré podporia rast komunitných služieb,  postupné zatváranie veľkých pobytových zariadení sociálnej starostlivosti a nový prístup k uspokojovaniu potrieb ľudí odkázaných na pomoc druhých. Dúfame, že poslanci Národnej rady nepodľahnú tlaku lobistov tých záujmových skupín, ktorým vyhovuje súčasný nehospodárny, sociálne neefektívny a neudržateľný systém, že sa stotožnia s vládnymi návrhmi a podporia ich v plnom rozsahu.

Napĺňa nás hrdosťou, že v zahraničí je Slovensko oceňované za veľmi rýchly a razantný prístup k transformácii sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti o deti. Tento sa prejavil prijatím strednodobej stratégie deinštitucionalizácie, akčného plánu ako aj rozhodnutím využiť finančné prostriedky ESF a ERDF na naštartovanie pilotných projektov, ktoré nahradia odborne a spoločensky prekonanú inštitucionálnu starostlivosť komunitnými službami. Keď vláda koncom roka 2011 schválila uvedenú stratégiu, verili sme, že sme na dobrej ceste. Už v máji 2012 bol pripravený národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb a neskôr ďalší národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny úzko spolupracovalo s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré sa mali stať ich partnermi pri realizácii oboch projektov na základe výberového konania CV MPSVR. Nebolo to po prvýkrát. Stredný manažment a špecialisti týchto štátnych orgánov dlhodobo spolupracujú s neziskovými organizáciami, ktoré sú nositeľmi nových ideí i praktických skúseností, sledujú sociálne inovácie vo svete a prenášajú ich k nám.  Vedenie ministerstva však nemalo záujem pokračovať v tejto spolupráci a z hľadiska úspechu projektu urobilo veľmi nešťastné rozhodnutie. Namiesto partnerskej spolupráce s neziskovými organizáciami, ktoré mali praktické skúsenosti s deinštitucionalizáciou a veľký elán urobiť všetko pre úspech tohto jedinečného projektu, sa rozhodli pre spoluprácu s expertmi, ktorí nemajú reálnu skúsenosť s transformáciou inštitucionálnej starostlivosti.

Od odovzdania prvého variantu národného projektu Podpora procesu DI a transformácie systému sociálnych služieb ubehlo viac ako rok. Realizácia stále nezačala. Fond sociálneho rozvoja doteraz nezostavil tím expertov a projekt stále nemá kto odborne riadiť a realizovať. Pôvodne zapojené neziskové organizácie ponúkli ministrovi Jánovi Richterovi listom zo dňa 19.7.2013 dobrovoľnícku pomoc, pretože chcú pomôcť samosprávnym krajom pri príprave pilotných projektov vybraných zariadení. Na základe transformačných plánov musia VÚC do konca septembra  predložiť hotové investičné projekty, ak chcú získať nenávratný príspevok z Regionálneho operačného programu. Aby túto veľmi dôležitú úlohu zvládli, mali byť vyškolení, čo sa zatiaľ nestalo. Vaše úsilie, pán predseda, o predĺženie obdobia čerpania štrukturálnych fondov v tomto prípade vyjde pravdepodobne nazmar. Nie kvôli EK, ale kvôli tomu, že sa nebudú čerpať prostriedky vyčlenené na pilotné projekty prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby vo výške cca. 10 mil. € z ERDF a 1 mil. € z ESF. Zlyhanie pilotného overovania  a nesplnenie ďalších opatrení vládou schválenej stratégie deinštitucionalizácie môže v budúcnosti ohroziť čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre túto oblasť. Na ponuku týchto neziskových organizácií zachrániť, čo sa dá, dosiaľ nikto neodpovedal.

Keďže Fond sociálneho rozvoja nezačal realizovať projekt, nie je vyškolený manažment samosprávnych krajov ani vybraných zariadení. Dôsledkom je, že v snahe stihnúť termíny na podávanie projektov do ROP, robia chyby a skratové politické rozhodnutia. Na petíciu občanov Zlatých Moraviec , ktorí nechceli za susedov 12 mladých ľudí s mentálnym postihnutím, reagovali kompetentní funkcionári samospráv nevhodne. Neobhajovali verejný záujem a Dohovorom chránený záujem ľudí so zdravotným postihnutím, nesnažili sa obyvateľom vysvetliť ciele projektu, odbúrať ich strach z neznámeho. Zachovali sa veľmi pragmaticky, aby nepoškodili svoje politické ambície. Kto však, ak nie politici majú svojimi rozhodnutiami a činmi posúvať spoločnosť dopredu?

Ľudskoprávny prístup k zlepšeniu kvality života pre osoby so zdravotným postihnutím a pre deti v náhradnej starostlivosti je založený na veľkých ideách rovnosti, slobody a zodpovednosti občanov. O to viac nás zaskočil fakt, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zodpovedné za národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, vypísalo verejnú súťaž na vzdelávací a poradenský program za 1 mil. € s takými podmienkami, ktoré drvivá väčšina potenciálnych uchádzačov nemôže splniť. Neziskové organizácie, ktoré majú akreditáciu ministerstva na výkon odborných činností či na vzdelávanie, nedokážu splniť podmienku mať 80 odborníkov na požadované aktivity, či zložiť  povinnú zábezpeku 50 tisíc € . Budeme pozorne sledovať, komu je zákazka určená.

Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov združuje ľudí, ktorí majú záujem, aby transformácia a deinštitucionalizácia sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti posunula Slovensko dopredu, medzi tých najlepších. O to viac, že Európska únia otvorene deklaruje svoj záujem financovať z ESF a ERDF priame náklady na transformáciu sociálnych služieb do roku 2020 a poskytnúť nám aj metodologickú podporu. Ako krajina máme šancu dobre sa pripraviť na ich využitie. Občania so zdravotným postihnutím a deti v náhradnej starostlivosti majú šancu na lepší život, ak sa nájde politik, ktorý sa za nich postaví. Vážený pán predseda vlády, obraciame sa na Vás s dôverou a dúfame, že pomôžete vyriešiť vyššie uvedené  spoločenské problémy.

S pozdravom,

Milada Bohovicová
Zuzana Čerešňová
Richard Drahovský
Patrícia Garajová Jarjabková
Soňa Holúbková
Marián Horanič
Danica Končeková
Ladislav Krajčovič
Slavomír Krupa
Mária Machajdíková
Vladislav Matej
Maroš Matiaško
Iveta Mišová
Denisa Nincová
Stefi Nováková
Lea Rollová
Mária Samová
Zuzana Stavrovská
Hana Štetinová
Lucia Takáčová
Helena Woleková
Viera Záhorcová
Jana Zámečníková
Agnes Zelená